JAK UCZYMY?

N

aszym prekursorskim przedsięwzięciem jest nauczanie metodą No Bell, która łączy w sobie koncepcję Flow, pedagogikę Montessori, projekt badawczy oraz inne metody aktywne. Naszych najmłodszych podopiecznych staramy się uczyć samodzielności, zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań.

NO BELL – TU LICZY SIĘ KAŻDE DZIECKO

Pasja + wizja + działanie to
równanie oznaczające sukces

Marylin King

P

odstawowy cel, jaki realizujemy to zbudowanie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji dziecka – do rozwiązywania kolejnych zagadek, samodzielnego stawiania pytań i rozwijania umiejętności obserwacji świata.

Naszym celem nie jest dopasowanie dzieci do przygotowanego programu, wręcz przeciwnie – to on cały czas ulega zmianom w odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych.

  • wspieramy i rozwijamy osobowość dziecka;
  • stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny;
  • wzmacniamy motywację poznawczą;
  • indywidualizujemy rozwój wiedzy, umiejętności i postaw;
  • rozwijamy twórcze myślenie;
  • rozwijamy samodzielność dziecka;
  • kształtujemy umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej;
  • dostosowujemy metody uczenia do predyspozycji dziecka;
  • dbamy o codzienną porcję gimnastyki i ruchu.

METODA MONTESSORI – ZNALEŹĆ KLUCZ DO UMYSŁU DZIECKA

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

Dorothy Law Note

D

ziecko, które przychodzi do naszego przedszkola ma niepowtarzalną możliwość pracy w specjalnie przygotowanym otoczeniu, dokonywania samodzielnego wyboru materiału, z którym będzie pracować we własnym tempie i zgodnie z potrzebami, tzn. entuzjazmem uczenia się danej rzeczy na określonym  etapie rozwoju.

Nauczyciel troszczy się o to, by dziecko mogło zaspokoić swoją ciekawość, stymuluje aktywność poznawczą i obserwuje proces uczenia się.

Wolność dziecka w pedagogice Montessori implikuje wewnętrzną dyscyplinę

odpowiedzialnego wyboru. Jest to bardziej efektywne niż dyscyplina narzucona przez dorosłych. Kształtujemy poczucie wartości, siłę i odporność psychiczną.

W No Bell cały czas staramy się stymulować proces poznawania i odsłaniania świata. W praktyce wszystko, co otacza przedszkolaka w sali można uznać za materiał dydaktyczny.

Ponadto, pomoce dydaktyczne mają wbudowany system samokontroli, co oznacza, że dziecko samo dokonuje analizy i  oceny swojej pracy.

Wprowadzamy dzieci w rzeczywisty świat. Nasi podopieczni posługują się prawdziwymi nożami, przelewają wodę do szklanych naczyń, przesypują kaszę, zapinają suwaki, zawiązują sznurowadła, słuchają ciszy, utrzymują porządek, pieką ciasta, kiszą ogórki i kapustę.

Grupy przedszkolne są zróżnicowane wiekowo. Program nauki jest przygotowany w sposób, który odpowiada zróżnicowanym możliwościom i potrzebom naszych podopiecznych.

JĘZYKI NA JĘZYKU

Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć usłyszeć i poczuć

Tony Stockwell

P

rogram nauczania języków obcych w naszym przedszkolu został oparty o nowoczesne metody dydaktyczne dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. No Bell uczy języków obcych w sposób efektywny. Uczymy skutecznie się porozumiewać.

Zachęcamy najmłodszych do pokonywania bariery językowej, odważnego i – co ogromnie istotne – częstego mówienia po angielsku.

Razem z uczniami bawimy się językiem. Dzięki temu uzyskujemy znacznie lepsze efekty. Zależy nam, aby już od pierwszych miesięcy nauki wyrabiać w dzieciach poczucie, że mówienie w języku obcym, jest tak samo naturalną czynnością, jak każda inna. U nas angielski usłyszysz w trakcie przedstawienia, na szkolnej wigilii czy na wycieczce.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem

Philip Zimbardo

J

esteśmy przekonani, że program nauczania powinien uwzględniać połączenie wiedzy z osobistym rozwojem duchowym, nabywaniem umiejętności życiowych, umożliwiających twórcze rozwiązywanie problemów i kierowanie własnym życiem oraz naukę tego, jak się uczyć. Proces ten swój początek powinien mieć już w przedszkolu.

W naszej placówce przedszkolaki uczestniczą w programie dydaktyczno-wychowawczym edukacji emocjonalnej. Uważamy bowiem, że inteligencja emocjonalna ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka we wszystkich aspektach jego życia, odpowiada za praktyczny sukces i poczucie szczęścia. Na przedmiocie nazwanym przez nas IE (inteligencja emocjonalna), a także codziennych zajęciach dzieci uczą się postrzegać i rozpoznawać swoje emocje, rozumieć emocje innych, wyrażać siebie. Dzięki tym zajęciom maluchy łatwiej nawiązują kontakty z nowymi kolegami i koleżankami, podejmują próby pracy w grupie. Naszych podopiecznych traktujemy z szacunkiem, staramy się dostrzegać ich potrzeby, szanujemy ich asertywność. Nie narzucamy im gotowego rozwiązania danego problemu, skupiamy się raczej na jego uczuciach związanych z daną kwestią. Dążymy do wzbudzania u dzieci poczucia empatii, budowania porozumienia bez przemocy.

Dla nas zajęcia w przedszkolu są nie tylko miejscem, w którym dziecko stawia swoje pierwsze edukacyjne kroki, ale również to pole do budowania relacji. Pomocą i radą, zarówno rodzicom, jak i dzieciom służą psycholog i logopeda.

KIERUNEK KREATYWNOŚĆ

Rośnie nowe pokolenie, które zmieni świat w stopniu dotąd niespotykanym

Don Tapscott

K

ształtujemy postawę kreatywnego podejścia do wiedzy, łącząc metodę Montessori z różnymi metodami, m.in.: metodą projektów. Twórczo scalamy wspólne elementy, akcentując samodzielne zdobywanie umiejętności, postawę poszukującą i aktywną, dlatego tworzymy  sytuacje edukacyjne zamiast odtwórczych zajęć.
Zgodnie z hasłem naszej placówki – wychodzenia poza schemat, uczymy stawiania pytań, formułowania hipotez i poszukiwania odpowiedzi. Kształtujemy postawę dociekliwego badacza, który nigdy nie czuje się zaspokojony w swoich działaniach.

Korzystamy z dobrej literatury uznanych polskich wydawnictw. Zwracamy uwagę nie tylko na zawartość książek, ale również ich „opakowanie”. Kierujemy tym samym uwagę dzieci na okładki, rozpoczynając proces kształtowania ich gustu estetycznego. W trakcie zajęć prowadzonych przez artystę-plastyka, otwieramy oczy dzieci na niezwykle bogaty świat kolorów, kształtów i faktur.Regularnie odwiedza nas również zespół muzyczny, który przygotowuje dla naszych podopiecznych integracyjne zajęcia, podczas których poznają oni różne egzotyczne instrumenty. Przedszkolaki mają również swoje własne zajęcia muzyczne. Od samego początku kształtujemy słuch naszych podopiecznych, oswajając ich z dobrą muzyką.

NOBELLOWSKA MOTYWACJA

Każde dziecko w chwili urodzenia ma znacznie większą potencjalną inteligencję, niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał

Glenn Doman

W No Bell kładziemy bardzo duży nacisk na budowanie i rozwijanie w naszych podopiecznych poszukującej i aktywnej postawy.

Jesteśmy bowiem przekonani, że kształtowanie w dzieciach motywacji wewnętrznej jest jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej edukacji.

Sprzeciwiamy się zaś metodzie opartej na idei „kary i nagrody”. Dodatkowo, już na etapie przedszkola, w naszej pracy wykorzystujemy elementy koncepcji opartej na 7 nawykach skutecznego działania Stephena R.Coveya. Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Polsce, które wprowadziło tę metodę.

Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat przyszłości, jedno jest pewne – będzie to świat ciągłych zmian. A my chcemy przygotować dziecko do życia w tym świecie.

Chcemy, aby odnalazł się w nim i stał się autorem swoich działań.

DOCIEKANIA FILOZOFICZNE

Jedyne głupie pytania to te, których nie zadajesz

Paul MacCready

W

No Bell jesteśmy przekonani, że nigdy nie jest za wcześnie na stawianie fundamentalnych pytań dotyczących istoty człowieka i otaczającego go świata.

Dlatego już od najmłodszych lat rozpoczynamy zajęcia, które mają na celu zachęcenie najmłodszych do swobodnej dyskusji. Przedszkolaki wspólnie z opiekunami rozważają problemy filozoficzne. Uczą się pytać i szukać odpowiedzi, poznają zagadnienia etyczne. Filozofia dzięki takiemu podejściu staje się ponownie żywym dialogiem, w którym najmłodsi także mogą zabierać głos. Dzieci przekonują się, że to spojrzenie jest cenne, warto je zachować, zamiast patrzeć na świat tylko oczami innych.

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH!

Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą

Artur Schopenhauer

Oprócz siły intelektualnej w No Bell kształtujemy tężyznę fizyczną. Codziennie, bez względu na aurę, hartujemy organizm rekreacją na podwórku szkolnym. Niestraszny nam śnieg, mróz i deszcz.

Wzorem placówek skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

Pozwalamy dzieciom bawić się w błocie, szaleć i dokazywać – oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Zależy nam na tym, aby aktywność

ruchowa nadal stanowiła przede wszystkim dobrą zabawę.

Gotowość do wysiłku, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole: wiele cech, które liczą się w sporcie stanowi także ważny element rozwoju dziecka. Dzięki aktywności fizycznej sprawiamy, że szare komórki pracują sprawniej i chętniej, a uczniowie czują się rześko i są gotowi do największych szkolnych wyzwań.